Vpayment | صدور مستر کارت مجازی و خدمات غیرنقدی ارز

بسیاری از سرویسهای دانشگاهی و پژوهشی رایگان نبوده و تنها روش پرداخت وجه این سرویسها از طریق کارتهای اعتباری بین المللی امکان پذیر است. متقاضیان اینگونه خدمات و سرویس ها میتوانند از خدمات ارزی دانشجویی Vpayment جهت پرداخت اینگونه هزینه ها استفاده نمایند.